POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document li expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor/a o representant legal.
Per a la seva informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.
Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot sofrir modificacions perquè el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en la web per a complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de *pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Identitat: *RESIFLOOR S.L (també el prestador)
NIF: B60830957
Adreça postal:  *Carrer Vicens Bou, 16, 08440 Cardedeu, Barcelona
Correu electrònic: info@resifloor.com
*RESIFLOOR S.L., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (*RGPD), Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (*LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (*LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:
1. mitjançant el formulari de contacte: nom, email, edat, telèfon,
2. mitjançant el formulari de subscripció a la *newsletter: nom, email,
3. mitjançant el _______________________________
No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent de la web:
1. formulari de contacte: per a respondre als consultes i / o proporcionar informacions requerides per a l’Usuari;
2. formulari de subscripció a la *newsletter: per a remetre les comunicacions comercials publicitàries *per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari l’hagi consentit expressament;
3. Altres finalitats:
o Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
o Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
o Realització d’anàlisi de perfils i d’usabilitat de la web, a través de les cookies (esmentades en la política de cookies);
o Xarxes socials: en l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.
Ús de Fotografies: Les fotografies que estiguin penjades en la web són propietat de *RESIFLOOR S.L., incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per a tal efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada
Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” en el mail ressenyat.
D’acord amb la *LSSICE, *RESIFLOOR S.L. no realitza pràctiques de *SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de revocar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les seves dades personals per a *ningúna una altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per a dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.
En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Fins i tot havent exercit els seus drets de manera correcta, haurem de conservar degudament bloquejats les seves dades mentre durin els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

*RESIFLOOR S.L no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.
La informació que ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de RESIFLOOR S.L., contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant RESIFLOOR S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@resifloor.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS “, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequats o excessius
• Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.
• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

ANÀLISI DE PERFILS

La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent la informació subministrada per les galetes en relació als hàbits de navegació, comporta l’acceptació al tractament d’aquestes dades, a fi ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisis de propostes sol·licitades pels usuaris / clients, estudi estadístic els serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis. Les dades utilitzades en l’elaboració d’aquests perfils no són dades que permetin identificar als usuaris sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb la web, edat, país, gènere, etc.
L’usuari que accedeixi a aquesta web, consent explícitament la utilització d’aquesta informació genèrica per a tasques d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en l’apartat anterior.

XARXES SOCIALS

L’informem que *RESIFLOOR S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de *RESIFLOOR S.L. es regirà per aquest apartat , així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
*RESIFLOOR S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que *RESIFLOOR S.L. consideri inapropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·ligent *tual i industrial.
Així mateix, *RESIFLOOR S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, *RESIFLOOR S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

*RESIFLOOR S.L. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a *RESIFLOOR S.L. en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre *RESIFLOOR S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Amb caràcter general les relacions entre *RESIFLOOR S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona